• MSF無國界醫生
  • facebook

救援在野 – 無國界醫生野外定向2019

浩如雪揚聲

隊伍編號: 55023 | 救援人員身份: 醫生

浩如雪揚聲
體驗5人組
排名 11

HK$24520

隊伍最低籌款額

HK$4750

卓越籌款獎金額

HK$30000

每人取一字砌出隊伍名稱「浩如雪揚聲」

LAI CHUN SING
1344.00

LAI CHUN SING 黎俊聲 隊長

HK$1344

LEUNG FUNG YU
5144.00

LEUNG FUNG YU 梁鳳如

HK$5144

LAW SUET YUET
11244.00

LAW SUET YUET 羅雪月

HK$11244

CHAN HO SZE
3644.00

CHAN HO SZE 陳浩施

HK$3644

CHAN YICK YEUNG JONATHAN
3144.00

CHAN YICK YEUNG JONATHAN 陳億揚

HK$3144

打氣說話